Προμήθεια Θειικού οξέος και καυστικής σόδας για τις μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 1ηΝοεμβρίου 2019
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                 Αριθ. Πρωτ.: 19498
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
e-mail:mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Θειικού οξέος και καυστικής σόδας για τις μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 41.112,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τετάρτη13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης). Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τετάρτη 13Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι τη Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

o Αντιδήμαρχος
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Σχόλια are closed.