Προμήθεια ιμάντων και πνευματικών διανομέων ΒΙΟΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

 

Προς:  Ν. ΔΡΟΣΟΣ & Κ. ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ

Αντιπροσωπείες – Εμπόριο

Επεξεργασία νερού – Επεξεργασία αποβλήτων

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00, για την «Προμήθεια ιμάντων και πνευματικών διανομέων ΒΙΟΚΑ» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια ιμάντων και πνευματικών διανομέων ΒΙΟΚΑ»

Κ.Α. 25-6672.025 (Προμήθεια ιμάντων και πνευματικών διανομέων ΒΙΟΚΑ)

CPVs: 39525800-6 & 42957000-9

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Σχόλια are closed.