Προμήθεια ιστορικών-πολιτιστικών περιοδικών εκδόσεων στο πλαίσιο της προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        Νάξος, 14/10/2020                                                        
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 18962
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & ΠρομηθειώνΔ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς:
1. Grafopress ΕΠΕ / Εκδόσεις
2. Militos Production IKE
3. Ο.ΝΑ.Σ.

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο ή μέσω email των ακόλουθων δαπανών.

 

Η δαπάνη της «Προμήθειας ιστορικών-πολιτιστικών περιοδικών εκδόσεων στο πλαίσιο της προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», με CPV: 22212000-9 Περιοδικές εκδόσεις και 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 15-6615.007:

 

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

Τιμή τμχ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

Φπα 6%

 

ΣΥΝΟΛΟ

1 Ναξιακά Γράμματα Τμχ 50 18,86 943,00 56,58 999,58
2 Ναξιακά Τμχ 30 18,86 565,80 33,95 599,75
3 Νάξος και Μικρές Κυκλάδες Τμχ 97 17,00 1.649,00 98,94 1.747,94
4 Το Κάστρο της Νάξου Τμχ 97 17,00 1.649,00 98,94 1.747,94

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Αναλυτικά θα κατατεθούν:

Από τις εταιρείες Grafopress ΕΠΕ και Ο.ΝΑ.Σ.

  1. Οικονομική προσφορά
  2. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με τα ζητούμενα της ανάθεσης)

 

Από την εταιρεία Militos Production IKE

  1. Οικονομική προσφορά
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό) σε ισχύ
  4. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση[1] και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο διαχειριστή της εταιρείας
  5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με τα ζητούμενα της ανάθεσης)

 

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

 

[1] Σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου

 

 

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Σχόλια are closed.