Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Νάξου για το 2010» προϋπολογισμού 23.805,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 11389/93 ΕΚΠ ΟΤΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου, στις 09-06-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την εν λόγω διακήρυξη.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νάξου στο τηλ: 2285360114.
Την πλήρη διακήρυξη της προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου.
Η προκήρυξη επίσης δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu.

Συνημμένα έγγραφα
Διακήρυξη
Μελέτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ         κ.α.α.
Τσαγκλής Χαράλαμπος      Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.