ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Τηλέφωνο: 228560132
FAX: 2285029049
e-mail: sveri@naxos .gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021, συνολικής αξίας 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι τη Παρασκευή 18  Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (15€) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Ο Δήμαρχος κ.α.α.

Σιδερής Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Σχόλια are closed.