Προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Νάξος, 4/7/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 10329
Δ/ΝΣΗ Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Πληροφορίες : Φωτεινή-Άννα Γκοτζιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360123
ΦΑΧ:22850-23570
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ»

Προς Kάθε ενδιαφερόμενο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> .

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας την Προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ βάσει της τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Δοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Τρίτη 10-07-2018 και ώρα 14:00πμ.

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 € μαζί με το
Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.
Τα υλικά αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα υλικά .
Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
4. Ποινικό Μητρώο

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία.
Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Διακήρυξη

O Δήμαρχος
α/α

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.