Προμήθεια και αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων στο κτίριο Θεατρικού Μουσείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Νάξος 19/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ.Πρωτ.: οικ.1524

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού

Αθλητισμού Περιβάλλοντος

Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                                                                     Προς:

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο

Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων στο κτίριο Θεατρικού Μουσείου “Ιάκωβος Καμπανέλης”, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται να αποξηλωθούν  τα έξι σιδηρά παράθυρα (υαλοστάσια) και οι δύο εξωτερικές θύρες και να αντικατασταθούν με καινούργια.

Αναλυτικότερα, τα πέντε υαλοστάσια διαστάσεων 0,96*1,98μ και 0,98*2,73μ θα είναι σταθερά ενώ το έκτο, διαστάσεων 0,98*1,20μ θα είναι ανακλινόμενο και περιστρεφόμενο περί κατακόρυφο άξονα.  Η έμπροσθεν θύρα διαστάσεων 1,57*2,80μ θα είναι δίφυλλη υαλόθυρα με σταθερό φεγγίτη ενώ η πλαϊνή, διαστάσεων 1,50*2,90μ θα είναι δίφυλλη ταμπλαδωτή με σταθερό φεγγίτη.

Όλα τα κουφώματα θα είναι χρώματος  γκρι, από συνθετικό πενταθαλαμικό προφίλ (PVC), η κάσα θα είναι 72mm, θα έχουν περιμετρικά λάστιχα και οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακοί τεσσάρων εποχών.

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν άμεσα, σε νόμιμο αποδέκτη, όλα τα πλεονάζοντα υλικά και θα αποκατασταθούν οι χώροι.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη χαρακτηριζεται πολυετής και θα βαρύνει τον

ΚΑ 15-7331.002 του προϋπολογισμού του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ για το 2018 και θα ανέρχεται στο ποσό των εννέα  χιλιάδων και επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ  ( 9.796,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, έως και τις 21-12-2017 έως τις 10:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.