Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων θερμικών γενικών διακοπτών ισχύος ΒΙΟΚΑ Νάξου ΔΕ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 17259/2022
ΑΔΑΜ: 22PROC011312538
Προς: Στέφανο Α. Λαμπαδάκη, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων θερμικών γενικών διακοπτών ισχύος ΒΙΟΚΑ Νάξου ΔΕ Νάξου»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-7135.104, με ποσό ύψους 14.446,00€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή ειδών Μον. μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο εκτιμώμενης αξίας
1 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών γενικών αυτόματων θερμικών διακοπτών (περιγραφή στη Μελέτη) ΤΜΧ 2 3.750,00 7.500,00
2 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών πηνίων αφόπλισης ΤΜΧ 2 350,00 700,00
3 Προμήθεια και τοποθέτηση των κατακόρυφων κατάλληλων χάλκινων μπαρών σύνδεσης ΤΜΧ 4 375,00 1.500,00
4 Προμήθεια και τοποθέτηση των κατάλληλων χάλκινων προεκτάσεων ΤΜΧ 4 312,50 1.250,00
5 Προμήθεια και τοποθέτηση των κατάλληλων επαφών σύνδεσης και των απαιτούμενων μικροϋλικών ΤΜΧ 6 116,666 700,00
ΣΥΝΟΛΟ 11.650,00€
ΦΠΑ 24% 2.796,00€
ΤΕΛΙΚΟ 14.446,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων θερμικών γενικών διακοπτών ισχύος ΒΙΟΚΑ Νάξου ΔΕ Νάξου» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Δήλωση: α) διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, β) η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει τον ανάδοχο, γ) συμφωνία με τις περιγραφόμενες απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.