Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χάρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 17/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 24199
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑΜ: 20PROC007883995
ΑΔΑ: ΩΗΥ1ΩΚΗ-ΒΟΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χάρων», προϋπολογισμού 253.659,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Οδός: Χώρα Νάξου
Ταχ.Κωδ.:84300
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαργαρίτη Κυριακή
Τηλ.:2285360120
Fax:2285023570
E-mail: margki@naxos.gov.gr
Ιστοσελίδα: https://e-naxos.eu
Κωδικός NUTS: EL422
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://e-naxos.eu, στην ενότητα Διαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την προαναφερθείσα διεύθυνση και την αρμόδια υπάλληλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 37535200-9
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας της υπηρεσίας: EL422
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και φωτισμού (όπου απαιτείται) για την αναβάθμιση επτά παιδικών χαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Στις προσφορές που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού, η μεταφορά και εγκατάστασή του (πλήρους και ετοίμου προς χρήση). Στην τιμή του κόστους μεταφοράς και τοποθέτησης θα περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή εγκατάσταση των εξοπλισμών, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 204.564,00 € χωρίς ΦΠΑ (συνολικός προϋπολογισμός 253.659,36€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 49.095,36€).
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
8.1 Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
8.2 Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής:
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Το δικαίωμα συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης, στις παρ. 2.2.1) Δικαίωμα συμμετοχής, 2.2.2) Εγγύηση συμμετοχής, 2.2.3) Λόγοι αποκλεισμού, 2.2.4) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 2.2.5) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 2.2.6) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 2.2.7) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 2.2.8) Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.
8.3 Εγγύηση συμμετοχής ποσού: 4.000,00 €
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι Τετάρτη 23/12/2020. Και η ώρα έναρξης η 9:00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 11/01/2021 και η ώρα λήξης 15:00μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
– Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων”, με τίτλο: “Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας”, βάσει της υπ’ αρίθμ. 7244/13-03-2018 σχετικής πρόσκλησης και αφορούν προβλεπόμενες από το εν λόγω πρόγραμμα δαπάνες, ποσού 200.000€ και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου 53.659,36€. Η ως άνω δαπάνη βαρύνει τη με Κ.Α. 61-7135.001 πίστωση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Σχετικές η υπ’ αριθ. Α.Α.Υ.: Α-1691/30-11/2020 απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

 

Σχόλια are closed.