Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επισκευή των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επισκευή των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 148 /2023 (ΑΔΑ: 6Π3ΦΩΚΗ-9Χ1 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επισκευή των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 129.999,12 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά το έτος 2023.
Α/Α ΚΑΕ ΕΤΟΣ 2023

1 63-7135.007 129.999,12 €

Κωδικός ( CPV: 42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης)
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.,ΣΑ :195288), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09-06-2023, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 15/06/2023 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 10 ημέρες , από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να
πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ, τηλ.: 22853 60129 και κ. Κιουλαφής Ειρηναίος, τηλ : 22853-60113).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.