Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».          ( CPV: 42912300-5).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νάξος,     08-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. πρωτ.:  17571

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΝΑΞΟΣ 84300

ΤΗΛ.: 2285360100

FAX : 2285023570

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αριθμ. Διακήρυξης  17561/08-10-2019 )

 

Τίτλος : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».          ( CPV: 42912300-5).

 Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού : € 639.840,00  με Φ.Π.Α. 24%

 

 1. Αναθέτουσα αρχή – στοιχεία επικοινωνίας :
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Πόλη – Ταχ. Κώδικας ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ  – ΝΑΞΟΣ 84300
Τηλέφωνο 22853.60100
Φαξ 22850.23570
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο naxos@naxos.gov.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.e-naxos.eu
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα :

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr και της ιστοσελίδας του Δήμου www.e-naxos.eu. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Νεκταρία Βερνίκου, τηλ.: 22853.60128 και κ. Μιχαήλ Τριαντάφυλλος, τηλ. 22853.60126).

 1. Κωδικός CPV : 42912300-5,
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : EL 422
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Η πράξη αφορά στην βελτίωση της ποιότητας επεξεργασίας του ποσίμου ύδατος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση έξι (6) νέων φίλτρων ενεργού άνθρακα στο ταχυδιυλιστήριο επεξεργασίας νερού που βρίσκεται πλησίον της Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών Νάξου.
 4. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
 5. Χρόνος παράδοσης υλικών : 150 ημέρες

Διάρκεια σύμβασης : πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και διαθέτουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται λεπτομερώς στην Διακήρυξη.

Εγγυήσεις συμμετοχής : Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού τουλάχιστον € 10.320,00 .

 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα : Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνον το σύνολο της προμήθειας.
 2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
 3. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ. 79936), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 . Τα προβλεπόμενα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 15/102019, ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/11/2019, ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 29/11/ 2019 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών : Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση : Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 63-7341.004 του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2019, σύμφωνα με την σχετική 162/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση και την υπ’ αρ. 16372 / 2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α. του άρθρ. 4 του Π.Δ. 80/2016 και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α-1224.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ0671) με κωδικό πράξης ΣΑ 2018ΕΠ06710020. Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» – Άξονας προτεραιότητας 2, «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», με τίτλο: Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος με απόφαση ένταξης υπ’ αρ. πρωτ. 2769 / 28-08-2018 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5028204. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 1. Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Ταχ. δ/νση Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα,

τηλ. +30.2132141216, e-mail : aepp@aepp-procurement.gr,

δ/νση διαδικτύου (URL) http: //www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016 και το Π.Δ. υπ’ αρ. 39/2017 περί «Κανονισμού εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

 1. Δημοσιεύσεις : Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/10 /2019 στην υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).».

 

 

 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΑΝΟΣ

κατεβάστε την διακήρυξη 

Σχόλια are closed.