Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων», προϋπολογισμού 3.707.352,00 € με το Φ.Π.Α. 24% , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων φορέας: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Είδος αναθέτοντα φορέα: Ο.Τ.Α.
Οδός: Χώρα Νάξου
Ταχ.Κωδ.: ΝΑΞΟΣ 843 00
Τηλ.: 22853-60100
Telefax: 22850-23570
E-mail: naxos@naxos.gov.gr Ιστοσελίδα: www.e-naxos.eu

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.e-naxos.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Δ/νση Περιβάλλοντος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικοί CPV: 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου , Telemetry and control equipment.

4. Τόπος παροχής /εκτέλεσης της προμήθειας : Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής,των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
1. Λεπτομερής σχεδίαση του εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής (δικτύωσης και επεξεργασίας δεδομένων) και στο επίπεδο της διασύνδεσης και συνεργασίας με το υφιστάμενο σύστημα.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού στους 51 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ).
3. Επέκταση του Διαχειριστή Επικοινωνιών του Υφιστάμενου ΚΣΕ με την επέκταση του υφιστάμενου PLC και την προσθήκη τηλεπικοινωνιακού συστήματος που θα επικοινωνεί με τους νέους ΤΣΕ.
4. Παράδοση και εγκατάσταση των λογισµικών που περιλαμβάνουν:
i) Λογισμικό Επικοινωνιών.
ii) Λογισμικό Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού.
iii) Λογισμικό Εφαρμογής Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων.
iv) Λογισμικό Ενεργειακής Βελτιστοποιήσης.
v) Λογισμικό Ενεργειακού Ισοζυγίου.
vi) ΛογισμικόΠοιότητας.
vii) Λογισμικό Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού.
viii) Λογισμικό Ενοποίησης με Υφιστάμενα Συστήματα.
5. Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού επικοινωνιών του συστήματος
6. Προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, αντλητικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αναλυτών ενέργειας για την ενεργειακή βελτίωση και εξοικονόμηση.
7. Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την πραγµατοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύνολο.
8. Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
9. Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης.
10. Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου συστήµατος.
11. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
12. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
Με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις σε πενήντα ένα (51) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ). Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης. Το Λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης θα αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης επιλεγμένης μονάδας ή ομάδων ηλεκτρολογικού/ μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες σε γεωτρήσεις ή δεξαμενές).
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Δέκα οκτώ (18) μήνες

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
9. Προθεσμία παραλαβής προσφορών – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/04/2022
και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 11/04/2022 και ώρα 10:00 πμ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

10. Χρόνος υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (9) μήνες σύμφωνα με την Παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΔΕ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 63-7135.101 ύψους € 3.707.352,00 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων», με συνολικό κόστος 2.989.800,00 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», βάσει της με αρ. πρωτ. 5333/05-08-2021 απόφασης ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ). (ΑΔΑ: ΨΘΟΧ46ΜΤΛ6-ΘΧΞ).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ κατά ποσό δύο Εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 2.989.800,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (3.707.352,00 € με το ΦΠΑ 24%).

14. Προδικαστικές Προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων του αναθέτοντος φορέα ισχύουν όσα ορίζονται στην Παράγραφο 3.4 της διακήρυξης (προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ).

15. Πληροφορίες/Δημοσιεύσεις: Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου τηλ: 22853-60129/113,
e-mail: mixtri@naxos.gov.gr. κος Τριαντάφυλλος Μιχαήλ.
ekioulafis@naxos.gov.gr κος Κιουλαφής Ειρηναίος
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί:
Α1) στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr)
Α2) στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu)
Β) Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και σε τρεις τοπικές εφημερίδες (τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο).
Επιπλέον, στον δικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu), θα αναρτηθούν μαζί με το τεύχος Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Προϋπολογισμός Μελέτης).

Συνημμένα

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.