Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος 17/07/2020 Αριθµός πρωτοκόλλου 11702/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προς:  Ιωάννης Κεφαλιανός Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος ΑLFAWARE
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : I. Σέρβος
Τηλέφωνο: 2285360115
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη προμήθεια , από σήμερα  17/12/2020 έως και  22/07/2020 και ώρα 10.00 π.μ. «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΣΗΔΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.300,00  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Οι σχετικές πληροφορίες, Τεχνικές προδιαγραφές, για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1.      Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

2.      Υπεύθυνη δήλωση ότι: Η προμήθεια και εγκατάσταση του Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης μελέτης.

3.      Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

4.      Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.