Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 1ου Παιδικού Σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς: Βερύκοκκος Δημήτριος Ενέργεια και Πυρόσβεση

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
πυρόσβεσης 1ου Παιδικού Σταθμού» για το έτος 2021

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος πυρόσβεσης 1ου Παιδικού Σταθμού», εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 1.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-7135.027 έτους 2021, ως ακολούθως:

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σύστημα πυρόσβεσης 1 1.000,00 1.000,00
Φπα 24% 240,00
Τελικό ποσό 1.240,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος πυρόσβεσης 1ου Παιδικού Σταθμού» ή απόσπασμα ποινικών μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.