Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Ουρσουλινών για το έτος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                      Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                   Γκόλφο  Ιωάννη
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών               Συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Ουρσουλινών για το έτος 2021»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Ουρσουλινών, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 5.451,04 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-7135.026 έτους 2021, ως ακολούθως:

Είδος ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Κεντρικός και Περιφερειακός εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας 2.996,00
Εργασίες εγκατάστασης και Παραμετροποίησης 1.400,00
Σύνολο: 4.396,00

ΦΠΑ: 1.055,04

Τελικό: 5.451,04

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Ουρσουλινών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.