Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών για την ηλεκτροδότηση δημοσίου φωτισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών για την ηλεκτροδότηση δημοσίου φωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου  Νάξου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.842,82 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη    προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 02/11/2009, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 2.242,15€
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου καθώς επίσης και από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu και στη θεματική ενότητα:Διαγωνισμοί.

Πληροφορίες(τηλ. 2285360104, 114).

Έγγραφα:
Διακήρυξη

Σχόλια are closed.