Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για τον 1ο Παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  21/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                            Αριθμός Πρωτοκόλλου  19485/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                     Κατσώνης Λ. Δημήτρης
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                          Γρόττα Νάξου
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                          Τηλ. 22850 22345
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για τον 1ο Παιδικό Σταθμό», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (241,80 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020, σε βάρος του. Κ.Α. 15-6265.001 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1458/20-10-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 26-10-2020 και ώρα 10:00.

 

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

 

 

 

Συνημμένα:

Τεχνική Έκθεση

Σχόλια are closed.