Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο μίνι γήπεδο 5*5 στη Μονή Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       ΝΑΞΟΣ 14-06-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 9584
Δ/ΝΣΗ προϋπολογισμού –Λογιστηρίου
& Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360153                                                                               Προς
ΦΑΧ:22850-23570                                                                                   Σοφικίτη Δημήτριο

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο μίνι γήπεδο 5*5 στη Μονή Νάξου.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> .

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο μίνι γήπεδο 5*5 στη Μονή Νάξου, βάσει της τεχνικής μελέτης   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου μας, σας καλεί  να εκδηλώσετε  ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά   στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την  Τετάρτη  19-06-2019   και ώρα 15:00πμ,

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.521,20   € μαζί με το

Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών  που υπάρχει

Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.

Τα υλικά    αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές   που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης

Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της προμήθειας  όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα υλικά  .

Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά  σε ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα):

1) Aπόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Φορολογική Ενημερότητα
Ασφαλιστική Ενημερότητα

Στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,  έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια  στοιχεία.

Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

O Δήμαρχος

α/α
Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.