Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Γήπεδο ποδοσφαίρου 11*11στη θεση ΔΚ Αγ Αρσενίου – Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου», συνολικού προϋπολογισμού 133.176,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , Τηλ.2285360118-107, cpv: 39293400-6,  Πληροφορίες: .

Καραμανή Ευγενία

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας..

Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου .

Αναλυτική περιγραφή του  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην από 12/06/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Διενέργεια διαγωνισμού : θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 11-09-2019.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών :11 -09-2019 , 10:00 πμ

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/09/2019 και ώρα 10:00πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , ήτοι  την 01/10/2019

Εγγυητική Επιστολή : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ,αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό ίσο με 2.148,00€.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΝΑ μέσω ΣΑΕΠ 567 με κωδ. 2017ΕΠ56700002. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ΚΑ: 64-7336.003 ( ΑΑΥ: Α-955,αρ. πρωτ. 10586/28-06-2019)

Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου  www.e-naxos.eu.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό  τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ.

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ καθώς και στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑ , επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων www.e-naxos.e και στον Ελληνικό τύπο .

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.