Προμήθεια και τοποθέτηση τμήματος της περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου Γιάγκος Γρατσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 19/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ.Πρωτ.: οικ.1521

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού

Αθλητισμού Περιβάλλοντος

Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                      Προς:

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                     Κάθε ενδιαφερόμενο

Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση τμήματος της περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου “Γιάγκος Γρατσίας” (της ΒΔ πλευράς) στον οικισμό Φιλωτίου, Δ.Κ. Φιλωτίου, για το οποίο έχει συνταχθεί  τεχνική έκθεση  από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα θα γίνει παρέμβαση μήκους 80,00m. Θα απομακρυνθούν όλα τα παλαιά, σκουριασμένα και αποξηλωμένα τμήματα και θα τοποθετηθούν νέα βάσει των πρότυπων προδιαγραφών της ΓΓΑ. Η νέα περίφραξη θα αποτελείται από κάθετους και οριζόντιους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 2ins και πάχους 2mm. Οι κάθετοι σιδηροσωλήνες θα τοποθετούνται ανά 2,50m και θα πακτώνονται σε βάθος 0,50m σε σενάζ άοπλου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, πάχους 0,20m. Θα τοποθετηθούν οριζόντιες σιδηροσωλήνες στη βάση και στη στέψη προκειμένου να δημιουργηθούν τελάρα (2,50*2,00m) για την ασφαλή πρόσδεση του συρματοπλέγματος. Όλες οι συνδέσεις θα είναι με περαστές βιδωτές γωνιές. Το συρματόπλεγμα, ύψους 2,00m, θα είναι γαλβανιζέ, ρομβοειδούς οπής 2,50cm, βάρους 1kg/m2.

Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν άμεσα, σε νόμιμο αποδέκτη, όλα τα πλεονάζοντα υλικά και θα αποκατασταθούν οι χώροι.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη χαρακτηριζεται πολυετής και θα βαρύνει τον

ΚΑ 15-7326.001 του προϋπολογισμού του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ για το 2018 και θα ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ  (12.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, έως και τις 21-12-2017 έως τις 10:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.