Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011 για την κίνηση μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και κτιρίων  των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), υπολογιζόμενο στη νόμιμα κάθε φορά διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους (με τον ΦΠΑ) κατά την ημέρα παράδοσης – παραλαβής του.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 03/03/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 8.620,00 €
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60113,60118).

   

Διαβάστε τη διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ
  Νικ. Μαργαρίτης   
                                                                                                  

 

 

Σχόλια are closed.