Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 12691/12.07.2023  Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Κατεπείγουσα Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου»
Λόγω του άγονου αποτελέσματος της από 05/07/2023 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 12267/2023 και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013013894, και της μη προσέλευσης του οικονομικού φορέα που προσκλήθηκε,

διά της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση και κατεπείγουσα υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου», λόγω των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Ιουλίου, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Παρασκευή 14/07/2023 και ώρα 10.00 το πρωί. Κατά τα λοιπά έχει ισχύ η ανωτέρω πρόσκληση.

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ
1 Πακέτα κερασμάτων για περίπου 300 άτομα

 

2.654,87

 

345,13 3.000,00

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.