Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr
Αρ. Πρωτ.: 12267/05.07.2023 ΑΔΑΜ: 23PROC013013894

Προς: Ειρήνη Δημητροκάλλη Ατομική Επιχείρηση

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 6 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και Τρίτη 11/07/2023 και ώρα 15.00).

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ
1 Πακέτα κερασμάτων για περίπου 300 άτομα

 

2.654,87

 

345,13 3.000,00

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Προμήθεια κερασμάτων στο πλαίσιο της τοπικής εορτής του Αγίου Νικοδήμου» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.