Προμήθεια κομπρεσέρ ασπρίσματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ευπρεπισμού του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          Νάξος, 12/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                      Αρ. Πρ.: 20326
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                            Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                              1. ΚΟΡΡΕ ΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                                                                            Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                   ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                           ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή:

«Προμήθεια κομπρεσέρ ασπρίσματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ευπρεπισμού του Δήμου» στο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 4.245,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την αρ.πρωτ.18454/2019, Α-1326/18-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:90Φ6ΩΚΗ-0ΜΠ) , ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή «Προμήθεια κομπρεσέρ ασπρίσματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ευπρεπισμού του Δήμου» στο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019  έως και Δευτέρα  18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φορολογική Ενημερότητα

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα

3.Υπεύθυνη Δήλωση ( παραλαβή από το γραφείο μας)

«Προμήθεια κομπρεσέρ ασπρίσματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ευπρεπισμού του Δήμου» στο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 4.245,76 €.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

                                                                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                         κ.α.α

                                                                                                                            Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

                                                                                                                                     Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.