Προμήθεια λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2023-2024

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 19002/20022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χώρα Νάξου Τ.Κ.84300
Πληροφορίες: Ν. Βερνίκου
Τηλ.: 2285360127
e-mail: nvernikou@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2023-2024»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

έχοντας υπόψη την 378/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, της : «Προμήθειας λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2023-2024»
Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 92.124,56 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.: 176549), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/11/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/12/2022, ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15/12/2022 και ώρα 11:00μμ

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη .
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ, τηλ.: 22853 60129 και κ. Μανωλάς Δημήτριος, τηλ : 22853-60174).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.