ΘΕΜΑ:      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια λιπαντικών υπηρεσιών Δήμου Νάξου 2010, έως και την Πέμπτη 02/09/2010 και ώρα 12:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.271,48 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ΄ αυτό
β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ
δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται, ότι τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Νάξου, τις ισχύουσες προδιαγραφές της Εθνικής τεχνικής νομοθεσίας και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα λιπαντικά.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα, η δαπάνη της οποίας θα καταβληθεί από τον ανάδοχο προμηθευτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 2285360113), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-naxos.eu την τεχνική έκθεση και τη γενική & ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας. 

Συνημμένα έγγραφα:
Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Συνολικός Προϋπολογισμός
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Έντυπο Προσφοράς
Τεχνική Έκθεση

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 
Τσαγκλής Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.