ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Νάξος,  9-12-2014
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Αρ. πρωτ.:  23945
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «Λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 24.350.00  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 17/12/2014 ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:30 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης και εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού € 420,00 .
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360129 & 127 από τις 9:00 π.μ. ως τις 15:00 μ.μ. και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.