ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «Λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 24.700.00  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  2/12/2015 ημέρα Τετάρτη.  
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη Χώρα Νάξου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300 Νάξος, τηλ. 22853 60100 και Fax 22850 23570), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης και εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού € 402,00.
Μετά την 11:00 π.μ., δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά.
Για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360129 & 127 από τις 9:00 π.μ. ως τις 15:00 μ.μ. και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.