ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        AΔΑ Ω87ΟΩΚΗ-Ζ18
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                               Νάξος, 30 /08 /2017
Τηλέφωνο: 2285360153                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 17906
FAX: 22850-23570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθειας Λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου »,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών , για την
Προμήθεια Λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου »,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.400 €
( συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.259 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ : 6ΗΒΥΩΚΗ-ΤΗΚ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Πέμπτη 21-09-2017 και ώρα 10.00π.μ. έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης ).

Ως Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.