Προμήθεια λογισμικών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 20/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                   Αριθμός Πρωτοκόλλου 19437/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ                                                                   Προς:           1. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης : « Προμήθεια λογισμικών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 8.866,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με την 18705/09.10.2020 ΑΑΥ  Α-1422 ΑΔΑ:Ψ1ΗΣΩΚΗ-04Ψ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης « Προμήθεια λογισμικών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική  Μελέτη  που επισυνάπτεται, έως την Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 11.00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Προμήθεια λογισμικών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου.

CPV:48620000-0,48700000-5

Κ.Α. 10-7134.003

 

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο ,σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  2. Φορολογική Ενημερότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό σε ισχύ.
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
  4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου.

 

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Η δαπάνη θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Δήμαρχος
κ.α.α

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Συνημμένα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Σχετική Μελέτη

 

Σχόλια are closed.