Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ηλεκτρικών ειδών για την κάλυψη αναγκών των αθλητικών χώρων και των παιδικών σταθμών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Αρ. πρωτ. 11480/09.07.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών ΑΦΟΙ ΣΕΡΓΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ηλεκτρικών ειδών για την κάλυψη αναγκών των αθλητικών χώρων και των παιδικών σταθμών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί εκ νέου για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην προγενέστερη με αρ. πρωτ. 9880/17.06.2021 πρόσκληση μέχρι την Παρασκευή 16.07.2021 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για τη διεξαγωγή της προμήθειας τίτλου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ανάδοχος βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής των προς προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.

Ο Αντιδήμαρχος
Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.