Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικών ειδών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 29/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                 Αριθμός Πρωτοκόλλου 20006/2020                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                Προς: ΑΦΟΙ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΟΕ/Κατάστημα “EXPERT” ΧΩΡΑ,ΝΑΞΟΥ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληρφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Τηλ.: 22853-60132
Fax: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για την «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικών ειδών)» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

 

«Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικών ειδών)»

 

Κ.Α. 15-7135.021 (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικών ειδών))

 

CPV: 39710000-2 [Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές]

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
  2. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

 

Ο Δήμαρχος
καα,

Κατσαράς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

 

 

Συνημμένα:

  1. Δήλωση Όρων
  2. Τεχνική Έκθεση

Σχόλια are closed.