ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αρ. Πρωτ.: 15614/01-09-2022     ΑΔΑΜ: 22PROC011175143
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

Προς:
Δημήτριο Κωνσταντίνου Ζαζάνη Απείρανθος Νάξου

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μαρμάρινων βρυσών και γουρνών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση των δαπανών για την προμήθεια μαρμάρινων βρυσών και γουρνών, συνολικής αξίας 7.440,00€, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ

CPV 44911100-0 [Μάρμαρο]

τμχ. 20,00 300,00 6.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00
ΦΠΑ 1.440,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

 

Σχόλια are closed.