Προμήθεια μελανιών – τόνερ για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 23562/2022
ΑΔΑΜ: 22PROC011843028

Προς:
Κεφαλιανό Ιωάννη
Τεχνοργάνωση
Εμπόριο & επισκευές μηχανών γραφείου

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια μελανιών – τόνερ για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 10-6613.002, έτους 2023, με ποσό ύψους 15.614,08€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή

 

Μονάδα μέτρησης Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ
1 Μελάνια για φωτοτυπικά Τεμάχια/set 42 5.237,00€
2 Μελάνια για πολυμηχανήματα Τεμάχια 103 7.355,00€
         
  Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί ανά το τεμάχιο/είδος, όπως περιγράφεται στη Μελέτη για κάθε είδος   Σύνολο 12.592,00€
      Φπα 24% 3.022,08€
      Τελικό 15.614,08

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια μελανιών – τόνερ για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Δήλωση: συμφωνία με τις περιγραφόμενες απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.