ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       

Νάξος  18/12/2012
Αρ.πρωτ.: 18382

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  «Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.493,20  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 27 /12 /2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 09:00.
Οι ενδιαφερόμενο για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 624,70 € .
Για την παραλαβή της διακήρυξης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360121 & 114 από τις 08:00πμ ως τις 16:00μμ και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Οικονομικός Πίνακας

Ο  Δήμαρχος
  καα

Λιανός Δημήτρης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.