ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  μελανιών για τους εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Νάξου για το έτος 2010, έως και την Τετάρτη 03/02/2010 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.  
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου(Τηλ:2285360114) και από το διαδικτυακό τόπο : www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διάβαστε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ        κ.α.α. 
BΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.