Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Νάξος, 26-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                              Αρ. πρωτ.: 20110
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΝΑΞΟΣ 84300
ΤΗΛ.: 2285360100
FAX : 2285023570

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Διακήρυξης 20111/8-11-2019 )
Τίτλος : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», ενδεικτικού προϋπολογισμού : € 234.999,84 με Φ.Π.Α. 24%

Αναθέτουσα αρχή – στοιχεία επικοινωνίας :
Επωνυμία                                                                                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση                                                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Πόλη-Ταχ. Κώδικας                                                                                                                                ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ – ΝΑΞΟΣ 84300
Τηλέφωνο                                                                                                                                                22853.60100
Φαξ                                                                                                                                                            22853.23570
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο                                                                                                                   naxos@naxos.gov.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)                                                                                             www.e-naxos.eu

Πρόσβαση στα έγγραφα : Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr και της ιστοσελίδας του Δήμου www.e-naxos.eu. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μιχαήλ Τριαντάφυλλος, τηλ. 22853.60126).

Τα προς προμήθεια οχήματα/ μηχανήματα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς CPV:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 34144431-8
Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 34134200-7
Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 16600000-1
Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση 42924730-5

Η πράξη αφορά στην προμήθεια «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διάρκεια σύμβασης : 150 ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της.
Προϋποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και διαθέτουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται λεπτομερώς στην Διακήρυξη.
Εγγυήσεις συμμετοχής : Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για κάθε τμήμα στο οποίο ή στα οποία επιθυμεί να συμμετέχει ο προσφέρον οικονομικός φορέας, υπολογιζόμενη 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ.

Τμήμα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΑ (€)

 

(€)Ποσό εγγύησης

Συμμετοχής

1 Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο Τεμ 2 46.368,00 92.736,00 1.854,72
2 Μικρό ανατρεπόμενο φορτηγό Τεμ 1 20.160,00 20.160,00    403,20
3 Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής κλαδιών Τεμ 1 40.320,00 40.320,00    806,40
4 Ρυμουλκούμενο αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, επί τρέιλερ Τεμ 1 36.300,00 36.300,00    726,00
ΣΥΝΟΛΑ 189.516,00 3.790,32
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 234.999,84

Υποδιαίρεση σε τμήματα : Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν ένα (1) τμήμα ή περισσότερα τμήματα  ή  για όλα τα τμήματα.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμός 81163, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Τα προβλεπόμενα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  26/11/2019, ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/12/2019, ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 18/12/ 2019 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών : Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρηματοδότηση : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι α) το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Κωδ. ΣΑΕ 055 (2017 ΣΕ05500010) ποσό  €220.000,00 και  β) ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ιδίους πόρους ΚΑ 62-7131.001 ποσό  € 14.999,83. Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62-7131.001 σχετική πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού .
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου https://e-naxos.eu, στην θεματική ενότητα ‘’Διαγωνισμοί’’.
Δημοσιεύσεις : Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες: ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο (αναλογικά).
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

 Συνημμένο αρχείο

 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                       

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.