ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Νάξος 20/11/2012
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           

                                                                                                                                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 400 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ'', για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσσης.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια της παραπάνω μονάδας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε  245.000,00 € συν 39.200,00 € για Φ.Π.Α. 16%. Συνολικά δηλαδή 284.200,00 € και θα καλυφθεί από πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται:

α) στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,
β) στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",
γ) στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95,
δ) στον Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
ε) στον Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, την 17 – 12 – 2012, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00πμ-11:00πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ως ώρα λήξεως υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11:00πμ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και πληρούν οπωσδήποτε τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 14.210,00 € (ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπό προμήθεια μονάδας) και κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης και της μελέτης του Δήμου, με εξουσιοδοτημένο για αυτό εκπρόσωπό τους, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφού καταβάλλουν το ποσό των 30,00 €.
Επίσης λεπτομέρειες της μελέτης και των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2285360117, fax: 2285023570 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διευκρινήσεις
                                                                                   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.