Προμήθεια Μονάδων Η/Υ Λοιπού Περιφερειακού Εξοπλισμού και Λογισμικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             ΑΠ: 24691/30/12/2022
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών                                                                           ΑΔΑ: ΨΖ92ΩΚΗ-Χ4Δ
Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300                                                                                                                      ΑΔΑΜ: 22PROC011935960
Πληροφορίες: Σέρβος Ιωάννης
Τηλ.: 2285360115
e-mail: iservos@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Μονάδων Η/Υ Λοιπού Περιφερειακού Εξοπλισμού και Λογισμικών»

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Μονάδων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Λοιπού Περιφερειακού Εξοπλισμού και Λογισμικών» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 78.690,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμός: 180905), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/12/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/01/2023, ώρα 15.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27/01/2023, ώρα 11.00 π.μ.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμός: 180905)

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.