ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια ξυλείας για την περίφραξη παραλιών Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου, έως και την Τρίτη 20/04/2010 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15%.
Τα χαρακτηριστικά των ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
Τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο που θα υποδειχθεί, βαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών (τηλ. 2285360100) καθώς και από το διαδικτυακό  τόπο του Δήμου Νάξου www.e-naxos.eu
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νάξου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Ο Δήμαρχος    κ.α.α. 
Βάλλης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος  

Διαβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές

Σχόλια are closed.