Προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΠ 17360/29-09-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς: Λεγάκης Δημήτριος Εμπόριο και επεξεργασία ξυλείας
ΤΗΛ 2285022700 legakis.wood@gmail.com

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021, ανέρχεται στο ποσό των 2.870,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 20-7135.034 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης για το έτος 2021 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1407/28-09-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 06-10-2021 και ώρα 14:00.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

Σταμάτης Βερύκοκκος

Συνημμένα:
1. Η από Σεπτεμβρίου 2021 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Σχόλια are closed.