Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 18617/15.10.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την :«Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη του Γραφείου Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 17.856,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7134.003 του οικονομικού έτους 2021, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 Λογισμικό Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων (έως 10 ταυτόχρονες άδειες χρήσης) Τεμάχιο 1 8.000,00 8.000,00 €
2 Λειτουργικότητα Εκκαθάρισης Δαπάνης Τεμάχιο 1 4.000,00 4.000,00
3 Παραμετροποίηση – Εκπαίδευση Ανθρωποημέρες 4 400,00 1.600,00 €
4 Προσαρμογή εγγράφων στις ανάγκες του Δήμου Ανθρωποημέρες 2 400,00 800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 14.400,00 €
Φ.Π.Α 24% 3.456,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 17.856,00 €

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν :
A. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 7 «Υποβολή προσφορών» της επισυναπτόμενης Μελέτης
B. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (επισυνάπτεται).
Γ. Κ.Α.Δ. Επιχείρησης

Επισυνάπτεται τιμολόγιο προσφοράς σε μορφή word.

Συνημμένα έγγραφα

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.