Προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)» διάρκειας πέντε (5) ετών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)» διάρκειας πέντε (5) ετών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), εκτιμώμενης αξίας 1.415.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Ταχ.Κωδ.: 84300, Τηλ.: 2285360100, fax: 2285023570, E-mail: mixtri@naxos.gov.gr, Ιστοσελίδα: www.e-naxos.eu

2) Κωδικοί CPV:

Α/Α Είδος CPV
1 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας   χωρητικότητας 16κμ 34144512-0
2 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας  χωρητικότητας 12κμ 34144512-0
3 Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό  (pick-up) 4Χ4 34131000-4
4 Ημιφορτηγό κλειστού τύπου (VAN) 4Χ2 1.5 tn 34136100-0
5 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19τν (4Χ4) (μπαζάδικο) 34134200-7
6 Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων 80-1.100lt χωρητικότητας 2.000 λίτρων 34144000-8
7 Ανατρεπόμενο φορτηγό  7,5tn με γερανό και γάντζο 34134200-7

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
– Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 20/12/2020 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 2020-180102/30-12-2020)
– Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 11/01/2021 ημέρα Δευτέρα
– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10πμ
– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17μμ
– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 08/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
– Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 104758
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 20-6244 & Κ.Α.: 25-6244 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021 και επόμενα ως αναφέρεται, στα τεύχη της μελέτης.
11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική διάρκειά τους έξι (6) μήνες, για την παράδοση των οχημάτων στο σύνολό τους. Κατά τα λοιπά ως αναφέρεται στα τεύχη της μελέτης.
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη – διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) έτη – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016.
13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.
15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), και στο portal του Δήμου www.e-naxos.eu.

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.