ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Νάξος, 31/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&                                         Αρ. Πρωτ.:οικ.15502
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 76.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 29/11/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την τεχνική προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) των προϊόντων  για τα οποία θα συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης και παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
      Αντιδήμαρχος

 

                                                                                      

Σχόλια are closed.