Προμήθεια παιχνιδιών αυλής στον 2ο Παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

ΑΠ     14553/2020

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια παιχνιδιών αυλής στον 2ο Παιδικό Σταθμό, σύμφωνα με την από 12/08/2020 Τεχνική Περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, η οποία και επισυνάπτεται.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών 588,86 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 15- 7135.020  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1238/20-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet, προκειμένου να διαπιστώνεται αν αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προμήθεια/υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή στο e-mail: prot@naxos.gov.gr σε μορφή pdf, έως τις 31-08-2020 και ώρα 10:00.

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Σταμάτης Βερύκοκκος

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Σχόλια are closed.