Προμήθεια παραμυθιών που θα δοθούν για Χριστουγεννιάτικο δώρο στα παιδιά του 1ου και 2ου παιδικού σταθμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
Μιχάλης Κατσούρης
Σχολικά-Χαρτικά-Δώρα
Τηλ. 22850 25502

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην «Προμήθεια παραμυθιών που θα δοθούν για Χριστουγεννιάτικο δώρο στα παιδιά του 1ου και 2ου παιδικού σταθμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και (904,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 6% για το έτος 2020, σε βάρος του Κ.Α. 15-6615.007 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1876/21-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως αύριο 22-12-2020 και ώρα 10:30.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

 

Σχόλια are closed.