Προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.: 84300

Γραφείο Τεχνολογίας

Πληροφορικής και Επικοινωνιών email:iservos@naxos.gov.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σέρβος Ιωάννης

 

Προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικών

ΑΔΑ: Ψ1ΔΩΩΚΗ-ΔΚΘ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:89.149,80 € με Φ.Π.Α

CPV: 30236000-2 και 48000000-8

Αριθ. Πρωτ.: 15464/2017


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διακηρύττει

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για την:

«Προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικών»

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 71.895,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή συνολικά 89.149,80 € με Φ.Π.Α.. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/λογισμικών είναι σαράντα   ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.

Η δαπάνη της προμήθειας  βαρύνει τους κάτωθι ΚΑ:

α/α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
1 10-7134.001 Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 19.988,80
2 10-7134.003 Προμήθεια Λογισμικών 14.780,80
3 10-7134.008 Προμήθεια εξοπλισμού αντιγράφων ασφάλειας 3.490,60
4 15-7134.001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σχολικών Μονάδων 40.994,40
5 15-7134.002 Προμήθεια λογισμικών Σχολικών Μονάδων 9.895,20

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΑΡ. 45501) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr  με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την Πέμπτη 21-09-2017 και ώρα 23:00.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  μέχρι την Τρίτη 26-09-2017 και ώρα 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν  επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

H προμήθεια υποδιαιρείται σε 4 ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μία (1) ομάδα ή περισσότερες ομάδες  ή  για όλες τις ομάδες των προς προμήθεια ειδών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό υπολογίζεται, βάση του αριθμού των ομάδων όπου συμμετέχει ο προσφέροντας. (Άρθρο 2.2.2 Διακήρυξης)

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.e-naxos.eu.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Συνημμένα αρχεία

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

 

NEO

Διευκρινήσεις:

Διευκρίνηση 1. 

Διευκρίνηση 2.

 

Σχόλια are closed.