ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Νάξος,17/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      Αρ.πρωτ: 11209
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Η/Υ.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Η/Υ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 10:30.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και απο το site www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προμήθεια, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.