ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος 29/04/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ.πρωτ.:5443
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια    <Πρέσσας χαρτόκουτων> Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 10/05/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς το ΦΠΑ).
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360121 & 153 από τις 08:00 ως τις 16:00 και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη  

Ο  Δήμαρχος
καα

Λιανός Δημήτρης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.