ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 14405/18.08.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360101
E-mail : press@naxos.gov.gr

Προς: Υιοί Εμμ. Κουφόπουλου Ο.Ε. Τ.Κ. 843 00 Νάξος

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την : «Προμήθεια ραφιών οργάνωσης αρχείων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.860,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κ.Α. 10-7135.003 (Προμήθεια ραφιών οργάνωσης αρχείων)
CPV: 39131100-0 [Ράφια αρχειοθέτησης], 44165200-6 [Κατακόρυφοι σωλήνες]

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ράφια Dexion μήκους 122 cm * 60 cm τεμ. 85 18,15 1.542,75
2 Ράφια Dexion μήκους 122 cm * 30 cm τεμ. 14 10,65 149,10
3 Ράφια Dexion μήκους 92 cm * 60 cm τεμ. 36 14,19 510,84
4 Ράφια Dexion μήκους 92 cm * 30 cm τεμ. 8 10,87 86,96
5 Κολόνες Dexion μήκους 305 cm τεμ. 62 16,00 992,00
6 Βίδες γαλβανιζέ Μ8*15 τεμ. 750 0,50 375,00
7 Παξιμάδια Μ8 τεμ. 750 0,30 225,00
8 Κομβοελάσματα χρώματος γκρι τεμ. 64 0,40 25,60
9 Πέλματα πλαστικά τεμ. 62 0,20 12,40
ΣΥΝΟΛΟ 3.919,65
Φ.Π.Α. 24 % 940,72
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.860,37

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να συνυπολογίσει στην προσφορά του και το κόστος εργασίας για την τοποθέτηση – συναρμολόγησή τους και επιπλέον βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής των προς προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή ποιότητα των ειδών.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.